İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu İdari Para Cezaları


6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre uygulanacak idari para cezalarına ilişkin tablo aşağıdaki gibidir.

Maliye Bakanlığı Tarafından Belirlenen Yeniden Değerleme Oranına Göre Hesaplanmış

   
6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2016 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI
Kanun Maddesi Ceza Mad. Kanun Maddesinde Sözü Edilen Fiil 2016 Yılında Uygulanacak Ceza Miktarı (TL)                                                                                               (Yeniden Değerleme Oranı %5.58)  
Açıklamalar
               10 dan Az Çalışanı Olan İşyerleri                                  10-49 Çalışanı Olan İşyerleri                                            50-+ Çalışanı Olan İşyerleri                
AZ TEHLİKELİ  TEHLİKELİ  ÇOK TEHLİKELİ  AZ TEHLİKELİ  TEHLİKELİ  ÇOK TEHLİKELİ  AZ TEHLİKELİ   TEHLİKELİ   ÇOK TEHLİKELİ 
MADDE 4 - İşverenin genel yükümlülüğü 26/1-a 4/1-a                   TL 
İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili tedbir almamak, organizasyonu yapmamak, gerekli araç ve gereçleri sağlamamak, sağlık ve güvenlik tedbirlerini değişen şartlara uygun hale getirmemek ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapmamak. 2.603 3.253 3.905 2.603 3.905 5.207 3.905 5.207 7.810
4/1-b İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini izlememek, denetlememek ve uygunsuzlukları gidermemek. 2.603 3.253 3.905 2.603 3.905 5.207 3.905 5.207 7.810  
MADDE 6 - İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri 26/1-b 6/1-a İş güvenliği uzmanı görevlendirmemek. 6.511 8.138 9.766 6.511 9.766 13.022 9.766 13.022 19.533 TL / Aykırılığın devamı halinde her ay  
6/1-a İşyeri hekimi görevlendirmemek. 6.511 8.138 9.766 6.511 9.766 13.022 9.766 13.022 19.533 TL / Aykırılığın devamı halinde her ay  
6/1-a On ve daha fazla çalışanı olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde diğer sağlık personeli görevlendirmemek. 6.510 9.765 TL / Aykırılığın devamı halinde her ay  
Kanun Maddesi Ceza Maddesi Kanun Maddesinde Sözü Edilen Fiil 2016 Yılında Uygulanacak Ceza Miktarı (TL)                                                                                               (Yeniden Değerleme Oranı %5.58)  
              10 dan Az Çalışanı Olan İşyerleri                                  10-49 Çalışanı Olan İşyerleri                                         50-+ Çalışanı Olan İşyerleri                       
AZ TEHLİKELİ  TEHLİKELİ  ÇOK TEHLİKELİ  AZ TEHLİKELİ  TEHLİKELİ  ÇOK TEHLİKELİ  AZ TEHLİKELİ   TEHLİKELİ   ÇOK TEHLİKELİ 
  26/1-b 6/1-b İSG hizmetleri için görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşların görevlerini yerine getirmeleri amacıyla araç-gereç-mekân sağlamamak. 1.952 2.439 2.927 1.952 2.927 3.904 2.927 3.904 5.856 TL
MADDE 6 - İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri 26/1-b 6/1-c İSG hizmetlerini yürütenler arasında koordinasyonu sağlamamak. 1.952 2.439 2.927 1.952 2.927 3.904 2.927 3.904 5.856 TL
  26/1-b 6/1-ç Görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşlar tarafından iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuata uygun olan ve yazılı olarak bildirilen tedbirleri yerine getirmemek. 1.301 1.626 1.952 1.301 1.952 2.603 1.952 2.603 3.905 TL/Her bir tedbir için ayrı ayrı
  26/1-b 6/1-d Görevlendirilen kişileri, hizmet alınan kuruluşları, başka işyerlerinden gelen çalışanları ve bunların işverenlerini İSG riskleri konusunda bilgilendirmemek. 1.952 2.439 2.927 1.952 2.927 3.904 2.927 3.904 5.856 TL
MADDE 8 - İşyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanları 26/1-c 8/1 İş güvenliği uzmanlarının ve işyeri hekimlerinin hak ve yetkilerini kısıtlamak. 1.952 2.439 2.927 1.952 2.927 3.904 2.927 3.904 5.856 TL / uzman ve hekim için ayrı ayrı
26/1-c               2.927 3.904 5.856 TL/Yükümlülük doğması halinde 
8/6.İşyeri sağlık ve güvenlik birimini kurmamak.
             
Kanun Maddesi Ceza Mad. Kanun Maddesinde Sözü Edilen Fiil 2016 Yılında Uygulanacak Ceza Miktarı (TL)                                                                                               (Yeniden Değerleme Oranı %5.58)  
            10 dan Az Çalışanı Olan İşyerleri                                       10-49 Çalışanı Olan İşyerleri                                     50-+ Çalışanı Olan İşyerleri                       
AZ TEHLİKELİ  TEHLİKELİ  ÇOK TEHLİKELİ  AZ TEHLİKELİ  TEHLİKELİ  ÇOK TEHLİKELİ  AZ TEHLİKELİ   TEHLİKELİ   ÇOK TEHLİKELİ 
  26/1-ç 10/1 Risk değerlendirmesi yapmamak veya yaptırmamak. 3.906 4.883 5.859 3.906 5.859 7.812 5.859 7.812 11.719 TL 
MADDE 10 - Risk değerlendirmesi, kontrol, ölçüm ve araştırma 5.859 7.324 8.789 5.859 8.789 11.719 8.789 11.719 17.579 TL / Aykırılığın devamı halinde her ay  
  26/1-ç 10/4 Risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaları yapmamak. 1.952 2.439 2.927 1.952 2.927 3.904 2.927 3.904 5.856 TL
                   
MADDE 11 - Acil durum planları, yangınla mücadele ve ilk yardım  26/1-d Acil durumları belirlememek, acil durumlar için tedbir almamak, acil durum planlarını hazırlamamak, destek elemanı görevlendirmemek, araç gereç sağlamamak, acil durumlarda işyeri dışındaki kuruluşla irtibatı sağlayacak düzenlemeyi yapmamak. 1.301 1.626 1.952 1.301 1.952 2.603 1.952 2.603 3.905 Her bir yükümlülük için  TL/                         Aykırılığın devamı halinde her ay
MADDE 12 - Tahliye 26/1-d Ciddi ve yakın tehlike durumunda; çalışanların işi bırakarak güvenli yere gitmelerini sağlamamak.  1.301 1.626 1.952 1.301 1.952 2.603 1.952 2.603 3.905 Her bir yükümlülük için TL/                         Aykırılığın devamı halinde her ay
Zorunluluk olmadıkça, gerekli donanıma sahip ve özel olarak görevlendirilenler dışındaki çalışanlardan işlerine devam etmelerini istemek.
Müdahalede bulunan çalışanları yaptıkları müdahaleden dolayı sorumlu tutmak.
Kanun Maddesi Ceza Mad. Kanun Maddesinde Sözü Edilen Fiil 2016 Yılında Uygulanacak Ceza Miktarı (TL)                                                                                               (Yeniden Değerleme Oranı %5.58)  
Açıklamalar
              10 dan Az Çalışanı Olan İşyerleri                                 10-49 Çalışanı Olan İşyerleri                                        50-+ Çalışanı Olan İşyerleri                       
AZ TEHLİKELİ  TEHLİKELİ  ÇOK TEHLİKELİ  AZ TEHLİKELİ  TEHLİKELİ  ÇOK TEHLİKELİ  AZ TEHLİKELİ   TEHLİKELİ   ÇOK TEHLİKELİ 
MADDE 14 - İş kazası ve meslek hastalıklarının kayıt ve bildirimi  26/1-e 14/1 İş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydını tutmamak, gerekli incelemeleri yaparak bunlar ile ilgili raporları  düzenlememek, İşyerinde meydana gelen ancak yaralanma veya ölüme neden olmadığı halde işyeri ya da iş ekipmanının zarara uğramasına yol açan veya çalışan, işyeri ya da iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olan olayları inceleyerek bunlar ile ilgili raporları düzenlememek.  1.952 2.439 2.927 1.952 2.927 3.904 2.927 3.904 5.856 TL / her yükümlülük için ayrı ayrı
26/1-e 14/2.İş kazalarını ve meslek hastalıklarını 3 iş günü içinde SGK'ya bildirmemek. 2.603 3.253 3.905 2.603 3.905 5.207 3.905 5.207 7.810 TL 
26/1-e 14/4.Sağlık hizmeti sunucularının iş kazalarını, yetkili sağlık hizmet sunucularının meslek hastalıklarını en geç 10 gün içinde SGK'ya bildirmemesi. 2.603 2.603 2.603 2.603 2.603 2.603 2.603 2.603 2.603 TL 
MADDE 15 - Sağlık gözetimi  26/1-f 15/1 Çalışanlara sağlık gözetimi yaptırmamak veya                       15/2 Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalışacaklar için sağlık raporu almamak.   1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 TL / her çalışan için *
Kanun Maddesi Ceza Mad. Kanun Maddesinde Sözü Edilen Fiil 2016 Yılında Uygulanacak Ceza Miktarı (TL)                                                                                               (Yeniden Değerleme Oranı %5.58)  
Açıklamalar
             10 dan Az Çalışanı Olan İşyerleri                                  10-49 Çalışanı Olan İşyerleri                                             50-+ Çalışanı Olan İşyerleri                   
AZ TEHLİKELİ  TEHLİKELİ  ÇOK TEHLİKELİ  AZ TEHLİKELİ  TEHLİKELİ  ÇOK TEHLİKELİ  AZ TEHLİKELİ   TEHLİKELİ   ÇOK TEHLİKELİ 
MADDE 16 - Çalışanların bilgilendirilmesi 26/1-g 16 ncı maddede belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemek.  1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 TL  / her çalışan için *
MADDE 17 - Çalışanların eğitimi 26/1-ğ 17 nci maddede belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemek. 527 527 527 527 527 527 527 527 527 TL  / her bir aykırılık için çalışan başına* ayrı ayrı 
MADDE 18 - Çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması  26/1-h 18 nci maddede belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemek. 1.301 1.626 1.952 1.301 1.952 2.603 1.952 2.603 3.905 TL  / her bir aykırılık için ayrı ayrı 
MADDE 20 - Çalışan temsilcisi 26/1-ı 20/1 İşyerinin değişik bölümlerindeki riskler ve çalışan sayılarına göre çalışan temsilcileri görevlendirmemek. 1.301 1.626 1.952 1.301 1.952 2.603 1.952 2.603 3.905 TL 
26/1-ı 20/3 İşveren tarafından çalışan temsilcilerinin öneride bulunma ve tedbir alınmasını isteme hakkını ihlal etmek. 1.952 2.439 2.927 1.952 2.927 3.904 2.927 3.904 5.856 TL 
26/1-ı 20/4 Çalışan temsilcilerinin ve destek elemanlarının haklarını kısıtlamak ve gerekli imkanları sağlamamak. 1.301 1.626 1.952 1.301 1.952 2.603 1.952 2.603 3.905 TL  
Kanun Maddesi Ceza Mad. Kanun Maddesinde Sözü Edilen Fiil 2016 Yılında Uygulanacak Ceza Miktarı (TL)                                                                                               (Yeniden Değerleme Oranı %5.58)  
Açıklamalar
                   10 dan Az Çalışanı Olan İşyerleri                                10-49 Çalışanı Olan İşyerleri                                            50-+ Çalışanı Olan İşyerleri                 
AZ TEHLİKELİ  TEHLİKELİ  ÇOK TEHLİKELİ  AZ TEHLİKELİ  TEHLİKELİ  ÇOK TEHLİKELİ  AZ TEHLİKELİ   TEHLİKELİ   ÇOK TEHLİKELİ 
MADDE 22 - İş sağlığı ve güvenliği kurulu 26/1-i 22/1 Elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği kurulunu oluşturmamak.  3.905 5.207 7.810 TL  / her aykırılık için ayrı ayrı
26/1-i 22/2-3 Alt işverenin bulunduğu hallerde uygun kurulu oluşturmamak, kurullar arasında koordinasyonu sağlamamak.Aynı çalışma alanında birden fazla işverenin bulunması ve bu işverenlerce birden fazla kurulun oluşturulması hâlinde birbirlerinin çalışmalarını etkileyebilecek kurul kararları hakkında diğer işverenleri bilgilendirmemek. 2.603 3.253 3.905 2.603 3.905 5.207 3.905 5.207 7.810 TL  / her aykırılık için ayrı ayrı
MADDE 23 - İş sağlığı ve güvenliğinin koordinasyonu 26/1-j 23/2  Yönetim tarafından; birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezlerinde İSG yönünden diğer işyerlerini etkileyecek tehlikeler hususunda tedbir almayan işverenleri Bakanlığa bildirmemek. 6.511 8.138 9.766 6.511 9.766 13.022 9.766 13.022 19.533 TL 
MADDE 24 - Teftiş, inceleme, araştırma, müfettişin yetki, yükümlülük ve sorumluluğu  . 26/1-k 24/2 Ölçüm, inceleme ve araştırma yapılmasına, numune alınmasına veya eğitim kurumları ile ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin kontrol ve denetiminin yapılmasına engel olmak. 6.511 8.138 9.766 6.511 9.766 13.022 9.766 13.022 19.533 TL 
Kanun Maddesi Ceza Mad. Kanun Maddesinde Sözü Edilen Fiil 2016 Yılında Uygulanacak Ceza Miktarı (TL)                                                                                               (Yeniden Değerleme Oranı %5.58)  
Açıklamalar
                10 dan Az Çalışanı Olan İşyerleri                                  10-49 Çalışanı Olan İşyerleri                                       50-+ Çalışanı Olan İşyerleri                    
AZ TEHLİKELİ  TEHLİKELİ  ÇOK TEHLİKELİ  AZ TEHLİKELİ  TEHLİKELİ  ÇOK TEHLİKELİ  AZ TEHLİKELİ   TEHLİKELİ   ÇOK TEHLİKELİ 
MADDE 25 - İşin durdurulması 26/1-l 25/6 İşin durdurulması sebebiyle işsiz kalan çalışanlara ücretlerini ödememek veya uygun başka iş vermemek. 1.055 1.055 1.055 1.055 1.055 1.055 1.055 1.055 1.055 TL/ihlale uğrayan her çalışan için, * Aykırılığın devamı halinde her ay aynı miktar   
MADDE 29 - Güvenlik raporu veya büyük kaza önleme politika belgesi 26/1-m Büyük kaza önleme politika belgesini hazırlamamak.  65.122 81.403 97.683 65.122 97.683 130.245 97.683 130.245 195.368 TL 
Güvenlik raporunu hazırlayarak Bakanlığa sunmadan işyerini faaliyete geçirmek.  104.196 130.245 156.295 104.196 156.295 208.393 156.295 208.393 312.590 TL 
İşletilmesine Bakanlıkça izin verilmeyen işyerini faaliyete geçirmek. 104.196 130.245 156.295 104.196 156.295 208.393 156.295 208.393 312.590 TL 
Durdurulan işyerinde faaliyete devam etmek.  104.196 130.245 156.295 104.196 156.295 208.393 156.295 208.393 312.590 TL 
MADDE 30 - İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çeşitli yönetmelikler 26/1-n 30 uncu madde de öngörülen yönetmeliklerdeki hükümlere aykırı hareket etmek. 1.301 1.626 1.952 1.301 1.952 2.603 1.952 2.603 3.905 TL  / her hüküm için tespit tarihinden itibaren aylık.
                 
MADDE 26-İdari para cezaları ve uygulanması 26/1-o Çalışanlarına standartlara uygun ve CE belgeli kişisel koruyucu donanım temin etmemek. 527 527 527 527 527 527 527 527 527 Çalışan başına TL *
MADDE 26-İdari para cezaları ve uygulanması 26/1-ö ** Yer altı maden işletmelerinde çalışanların bulundukları yeri ve giriş çıkışlarını gösteren takip sistemini kurmamak. 527 527 527 527 527 527 527 527 527 Çalışan başına TL *
* 6331 sayılı İSG Kanununun 26. maddesinin beşinci fıkrası hükmünce çalışan sayısıyla çarpılarak verilen idari para cezalarında üçüncü fıkra hükümleri uygulanmaz.          
** 6331 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinin birinci fıkrasına eklenen (ö) bendi, 1/1/2016 tarihinden itibaren uygulanır.                
Not: 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasındaki “İdarî para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu suretle idarî para cezasının hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz” hükmü gereğince 1 TL’nin küsuru dikkate alınmamıştır.  
6331 sayılı Kanunun 24. maddesi gereğince 4857 Sayılı İş Kanunu'na Göre Uygulanacak İdari Para Cezaları              
Kanun Maddesi Ceza Mad. Kanun Maddesinde Sözü Edilen Fiil 2016 Miktar (TL)
Yeniden Değerleme Oranı % 5,58
 
 
 
 
 
MADDE 92 - Yetkili makam ve memurlar  107/1-a Çağrıldıkları zaman gelmemek, ifade ve bilgi vermemek, gerekli olan belge ve delilleri getirip göstermemek ve vermemek, İş Müfettişlerinin 92/1fıkrada yazılı görevlerini yapmak için kendilerine her çeşit kolaylığı göstermemek ve bu yoldaki emir ve isteklerini geciktirmeksizin yerine getirmemek. 14160  
  107/1-b İfade ve bilgilerine başvurulan işçilere işverenlerce telkinlerde bulunma, gerçeği saklamaya yahut değiştirmeye zorlama veyahut ilgili makamlara ifade vermeleri üzerine onlara karşı kötü davranışlarda bulunmak. 14160  
MADDE 96 - İşçi ve işverenin sorumluluğu   
   
MADDE 107 - İş hayatının denetim ve teftişi ile ilgili hükümlere aykırılık  107 İş Müfettişlerinin teftiş ve denetim görevlerinin yapılmasını ve sonuçlandırılmasını engellemek. 14160  
 
Not: 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasındaki “İdarî para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu suretle idarî para cezasının hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz” hükmü gereğince 1 TL’nin küsuru dikkate alınmamıştır.