Hizmetlerimiz


İŞ GÜVENLİĞİ HİZMETLERİMİZ

a) Rehberlik ve danışmanlık; İş yerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişiklikler ile ilgili tasarım, makine ve diğer teçhizatın durumu, bakımı, seçimi ve kullanılan maddeler de dahil olmak üzere işin planlanması, organizasyonu ve uygulanması. İş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürülmesini sağlamak için işverene tavsiyelerde bulunmak.

b) Risk değerlendirmesi; Risk değerlendirmesinin yapılmasını sağlamak. Gerekli çalışmaları planlayarak alınacak sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunmak ve takibini yapmak.

c) Çalışma ortamı gözetimi; İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden yapılması gereken periyodik bakım, kontrol ve ölçümleri planlamak ve uygulanmasını kontrol etmek. İş yerinde kaza, yangın veya patlamalar gibi acil durum planlarını hazırlamak ve önlenmesi için mevzuata uygun çalışmalar yapmak, uygulanmaları takip etmek; Periyodik olarak eğitimleri ve tatbikatları yaptırmak, acil durum planı doğrultusunda hareket edilmesini sağlamak. Yıllık değerlendirme raporu hazırlamak

ç) Eğitim, bilgilendirme ve kayıt; 1) İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini ilgili mevzuata uygun olarak planlamak ve uygulamak. 2) Çalışma ortamının gözetimi ile ilgili çalışmaları kaydetmek ve yıllık değerlendirme raporunu iş yeri hekimi işe işbirliği yaparak hazırlamak.

İŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİMİZ

a) Rehberlik ve danışmanlık;

İş yeri hekimi tarafından çalışma ortamı gözetimi ve işçilerin sağlık gözetimi

İş sağlığı, hijyen, toplu koruma yöntemleri ve kişisel koruyucu donanımlar konularında tavsiyede bulunma,

İşyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi amacıyla gerekli aktiviteler konusunda işverene tavsiyeler,

Sağlık raporu ve incelemeler, periyodik muayeneler

İşyerinde sağlığa zararlı risklerin değerlendirilmesi ve önlenmesi ile ilgili mevzuata göre yapılması gereken koruyucu sağlık muayeneleri,

Sağlık sorunları nedeniyle işe devamsızlık durumları ile işyerinde olabilecek sağlık tehlikeleri arasında bir ilişkinin olup olmadığının tespiti,

İş ile işçinin uyumunu sağlamak ve çalışma ortamında olumsuz faktörlerden korunmaları için incelemeler

b) Sağlık gözetimi;

Sağlık raporu, portör muayeneleri, bulaşıcı hastalıkların kontrolü,

Gece postaları da dâhil olmak üzere işçilerin sağlık gözetimi,

İşçilerin işe giriş ve periyodik sağlık

Sağlık sorunları nedeniyle işe devamsızlık durumlarında işe dönüş muayenesi yaparak eski işinde çalışması sakıncalı bulunanların mevcut

sağlık durumlarına uygun bir işte çalıştırılmasını tavsiye etmek,

Bulaşıcı hastalıkların kontrolü ve yayılmayı önleme ve bağışıklama çalışmaları yapmak, portör muayenelerinin yapılması,

Gerekli laboratuar tetkikleri, radyolojik muayeneler

Portör muayeneleri, bulaşıcı hastalıkların kontrolü,

Yıllık çalışma planı ve yıllık değerlendirme raporunu

c) Eğitim ve bilgilendirme;

İlkyardım ve acil müdahale hizmetlerinin organizasyonu ve personelin eğitiminin sağlanması çalışmalarını ilgili mevzuat doğrultusunda yürütmek,

İş sağlığı,

İş hijyeni eğitimi,

Gebe ve emzikli kadınların izlenmesi, zararlı maddelerden korunması

Ergonomi alanlarında bilgi ve eğitim,

Genel sağlık konularında eğitim,

Bağımlılık yapan maddelerin kullanımının zararları konusunda işyerinde eğitimi

Sağlık Raporu

6331 sayılı kanunun 15. ‘Sağlık Gözetimi ‘ maddesine göre, İşverenler;

Çalışanların,

İşe girişlerinde,

İş değişikliğinde,

İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri hâlinde, İşin devamı süresince, çalışanın ve işin niteliği ile işyerinin tehlike sınıfına göre Bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla, yapılan işe uygun olup olmadığına dair sağlık muayenelerini ve sağlık raporlarını yaptırmak zorundadır. Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta bulunan işyerlerinde çalışacak personellerin, yapacakları işe uygun olduklarına dair sağlık raporu alarak işe başlayabilir. ASİL İş Sağlığı Ve Güvenliği A.Ş. olarak sağlık raporu iş yeri hekimlerimiz tarafından verilmektedir.

EĞİTİM

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun ‘Çalışanların Eğitimi’ başlıklı 17. maddesince işverenler çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlar. Bu eğitim özellikle iş başlamadan önce, çalışma yeri veya iş değişikliğinde, iş ekipmanının değişmesi halinde veya yeni teknoloji uygulanması halinde verilir.
15 Mayıs 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan ‘‘Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği’’ 6. maddesine göre verilecek eğitimler;
Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde yılda en az bir defa
Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde iki yılda en az bir defa
Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde üç yılda en az bir defa düzenli aralıklarla tekrarlanır.
Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği’nin ‘Eğitim Süreleri ve Konuları’ başlıklı 11. Maddesine göre;
Çalışanların işe girişlerinde ve işin devamı süresince belirlenen periyotlar içinde;
Çok tehlikeli işyerleri için en az 16 saat
Tehlikeli işyerleri için en az 12 saat
Az tehlikeli işyerleri için en az 8 saat olarak her çalışan için düzenlenir.
Çalışanlara verilecek başlıca eğitim konuları;
EĞİTİM KONULARI
1. Genel konular
a) Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,
b) Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,
c) İşyeri temizliği ve düzeni,
ç) İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar
2. Sağlık konuları
a) Meslek hastalıklarının sebepleri,
b) Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,
c) Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri,
ç) İlkyardım
3. Teknik konular
a) Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,
b) Elle kaldırma ve taşıma,
c) Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,
ç) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
d) Ekranlı araçlarla çalışma,
e) Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,
f)İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması,
g) Güvenlik ve sağlık işaretleri,
ğ) Kişisel koruyucu donanım kullanımı,
h) İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,
ı) Tahliye ve kurtarma

RİSK ANALİZİ HİZMETLERİMİZ


İş yerinde, daha önce hiç risk değerlendirmesi yapılmamış ve çalışanların sağlık ve güvenliğini etkileyebilecek aşağıda belirtilen önemli değişikliklerin olması durumlarında risk değerlendirmesi yapılması gereklidir.

Yeni bir makine veya ekipman alınması

Yeni tekniklerin geliştirilmesi

İş organizasyonunda veya iş akışında değişiklikler yapılması

Yeni mevzuatın yürürlüğe girmesi veya mevcut mevzuatta değişiklik yapılması

İş kazası veya meslek hastalığı meydana gelmesi

Risk Analizi Değerlendirme süreçleri

a) Planlama

b) İş yerindeki yürütülen çalışmaların sınıflandırılması

c) Bilgi ve veri toplama

d) Tehlikelerin tanımlanması

e) Risk analizi

f) Risk değerlendirmesi

g) Önlemlerin belirlenmesi

h) Risk değerlendirme raporu hazırlama

ı) Denetim, izleme ve gözden geçirme

ACİL DURUM PLANLARI


Acil durum planlaması, meydana gelebilecek yangın, deprem, sel, vb. doğal felaketler ile sabotaj gibi büyük zarar ve hasara sebep olabilecek risklerle mücadele edilmesi için gerekli tedbirlerin mevzuata uygun olarak alınmasıdır. Acil Durum Planlaması çerçevesinde belli periyotlarda yapılacak tatbikatla personelin eğitim ve meydana gelebilecek zarar ve hasarların önüne geçilmesi amaçlanmaktadır.

Firmalar; olası ail durumlara hazırlık için şunları belirlemelidir;

Tahliye planlamaları

Acil durum ekipleri

Haberleşme organizasyonu

Toplanma bölgeleri

Medya ile ilişkiler

Tahliye ve söndürme tatbikatlarının senaryo ve raporlaması

Kimyasal dökülme ve kirlenmelere karşı alınacak önlemler

SAĞLIK TARAMA HİZMETLERİMİZ


Akciger Grafisi (Dijital-SR)

Odyometri (İşitme Testi)

SFT (Solunum Fonksiyon Testi)

Hemogram (Tam Kan Sayımı)

Portör muayenesi

Aşılar

AKŞ (Açlık Kan Şekeri)

TİT (Tam İdrar Tahlili)

Sedimantasyon

Göz Kursurları Ölçümü (Refraktometre)

Total Kolesterol

LDL (Low Density Lipoprotein)

HDL (High Density Lipoprotein)

TG (Trigliserit)

VLDL (Very Low Density Lipoprotein)

ALT (Alanine Transaminase)

AST (Aspartate Transaminase)

Gaitada Parazit İncelemesi

Gaita Kültürü

Boğaz Kültürü

Burun Kültürü

Renk Körlüğü Testi

Üre

Ürik Asit


HbsAg

Anti-HBS

Anti-HBC

Anti-HIV

Kan Grubu Tayini (Jel Difüzyon Yöntemi)

EKG (Elektrokardiyografi)

Grip Aşısı

Hepatit Aşısı

İdrarda Alüminyum Analizi

İdrarda Fenol Analizi

İdrarda Hippürik Asit Analizi

İdrarda Porfobüinojen Analizi

İdrarda Protoporfirin Analizi

İdrarda Triklororasetik-TCA Analizi

Kan Grubu Tayini (Solüsyon Yöntemi)

Kanda Albümin Tayini

Kanda GGT Tayini

Kanda Kolinesteraz Aktivitesi

Kanda Ksilen Analizi

Kanda Kurşun Tayini

Kanda Tolien Analizi

Kreatinin

Tetanoz Aşısı

MOBİL SAĞLIK HİZMETLERİMİZ


Asil A.Ş. olarak ilgili mevzuat kapsamında belirtilen tüm periyodik muayene hizmetlerini tam donanımlı Mobil Sağlık Araçlarımızla etkin ve hızlı şekilde firmalarınıza ulaştırmaktayız.

Firmaların yasal olarak çalışanlarına yaptırmak zorunda oldukları tüm periyodik sağlık tetkik hizmetlerini firmalarımızın çalışma mekanlarında vermekteyiz. Böylece iş gücü ve zaman kayıplarının önüne geçilmektedir. Mobil Sağlık Birimlerimizde görevli uzman işyeri hekimlerimiz ve sağlık memurlarımız çalışanlarınızın ilgili mevzuat çerçevesindeki tüm tıbbi hizmetlerini işyerinize ulaşan tam donanımlı mobil araçlarımız içerisinde yapmakta ve resmi raporlarını düzenlemektedirler.